Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Vileda


I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě www.vileda.cz , jehož provozovatelem je v souladu s dohodou se společností Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., IČ: 25087967, sídlem Na Královce 4, 10100 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl A, vložka 18564, společnost ERGOTEP, družstvo invalidů, IČ 259 97 815, se sídlem Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 44, Proseč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1084.
 2. Prodávajícím je v souladu s dohodou se společností Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., . IČ: 25087967, sídlem Na Královce 4, 10100 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl A, vložka 18564, společnost ERGOTEP, družstvo invalidů, IČ 259 97 815, se sídlem Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 44, Proseč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1084 (dále jen „prodávající“).
  Poštovní adresa pro doručování prodávajícímu je Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 44, Proseč. Elektronická adresa prodávajícího je vileda@ergotep.cz.
  Telefonní číslo prodávajícího je 469 660 914.
  Kupujícím je spotřebitel (přičemž spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba (dále jen „kupující“).
 3. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito VOP (účinnými ke dni odeslání objednávky kupujícím) a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a ostatními souvisejícími předpisy.

II. Vznik smlouvy

 1. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky prodávajícího zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího. Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje se objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího. Objednávku lze učinit také telefonicky. V takovém případě je objednávkový formulář na základě telefonické objednávky kupujícího vyplněn a odeslán za kupujícího prodávajícím. Takto učiněná objednávka se považuje za objednávku učiněnou kupujícím a dále se řídí veškerými ustanoveními těchto VOP.
 2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
  1. identifikační údaje kupujícího – jeho jména, příjmení, adresy bydliště, emailové adresy, telefonního čísla;
  2. identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího;
  3. požadované množství zboží;
  4. cenu;
  5. místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího;
  6. volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání.
  Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo emailem kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.
 3. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to emailem na adresu vileda@ergotep.cz, to však pouze tehdy, bude-li odvolání objednávky doručeno prodávajícímu dříve, než prodávající odeslal kupujícímu potvrzení objednávky.
 4. Po doručení objednávky prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je prodávající oprávněn učinit i samostatně.
 5. Doručením objednávky prodávajícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Přitom platí, že platná nabídka zboží zveřejněná na internetových stránkách www.vileda.cz je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
 6. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od smlouvy nebo její části odstoupit v těchto případech:
  1. dojde k poškození zboží před jeho odesláním;
  2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;
  3. existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění smlouvy. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení nemožnosti potvrzení objednávky.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.

III. Dodání zboží

 1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. Zboží se dodává pouze na území České republiky.
 2. Místo a termín dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.
 3. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 3 pracovní dny. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, o čemž bude kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. Po marném uplynutí i této lhůty je možno s kupujícím sjednat další dodací lhůtu; není-li tato sjednána, považuje se smlouva za zrušenou. Prodávající i kupující jsou si povinni v takovém případě vydat, co již bylo plněno.
 4. Zboží je dodáváno těmito způsoby:
  1. prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce;
  2. prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „poštou“).
  Pokud není akce na snížení dopravného a má-li objednané zboží celkovou cenu vyšší než 1200,- Kč, doručí je prodávající kupujícímu v dohodnutém termínu dodání a na své náklady prostřednictvím České pošty.

  Prodávající předá smluvnímu přepravci zboží zpravidla do 48 hodin od uzavření smlouvy, byla-li zvolena platba dobírkou, případně v téže lhůtě od zaplacení kupní ceny (viz. bod 4.3.), byl-li zvolen jiný způsob platby, než dobírkou. Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě zvolení způsobu platby převodem na účet uvedená lhůta počíná běžet až okamžikem připsáním kupní ceny na účet prodávajícího.. V případě realizace objednávky v době marketingové akce nebo v jiných situacích se může doba expedice prodloužit.

  Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:
  1. Česká pošta (Balík Do ruky) *: 115 Kč
  2. Kurýrní služba DPD *: 139 Kč

  * Pro zásilky nad 1200 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení Zdarma. Zásilka bude odeslána přes Českou poštu (Balík Do Ruky). 

  Přehled možných způsobů platby:
  1. Dobírka
  2. Převodem z účtu
  3. Platba kartou

  Veškeré ceny za dopravu a způsoby platby jsou uvedeny včetně DPH.
  Při využití slevy je pro uplatnění nároku na dopravu zdarma směrodatná konečná cena zásilky po slevě, tzn. konečná cena musí být i po uplatněné slevě vyšší než 1200,- Kč (vč. DPH).
 5. V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se (var.: zboží doručit následující pracovní den) dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.
 6. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze. Po převzetí zboží je kupujícímu zaslána e-mailem ve formátu PDF faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.
 7. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).

IV. Dárkový poukaz/voucher na nákup produktů Vileda

 1. Poukaz lze uplatnit výhradně na našich internetových stránkách zadáním kódu v košíku po kliknutí na „+“ v sekci „Máte slevový kupón?“. Celková hodnota vašeho nákupu se sníží o částku, kterou představuje zadaný kód.
 2. Poukaz lze uplatnit pouze v rámci jednoho nákupu, nelze ho uplatnit po částech.
 3. Poukazy není možné vyměnit za finanční částku.
 4. Je-li hodnota zakoupeného zboží nižší než nominální hodnota uvedená na poukaze, rozdíl hodnoty není možné vrátit.
 5. Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než nominální hodnota uvedená na poukaze, je třeba rozdílnou hodnotu doplatit.
 6. Platnost poukazu je uvedena přímo na poukázce.
 7. Po skončení platnosti nelze poukaz použít a není možné vyžadovat změnu platnosti poukazu.
 8. Poukazů může být několik typů pro různá použití. Konkretizováno bude s příslušným poukazem.

V. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na www.vileda.cz platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena výrobku je uvedena včetně DPH. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy.
 2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
  1. dobírkou při dodání objednaného zboží poštou;
  2. v hotovosti při převzetí zboží od smluvního přepravce;
  3. bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího
   Číslo účtu: 217955609/0300
   Název banky: Československá obchodní banka, a.s., a to při odesílání objednávky.
 3. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím nebo pracovníku držitele poštovní licence nebo pracovníku smluvního přepravce.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle kupujícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
 2. Z důvodu průkaznosti odstoupení se kupujícímu doporučuje odstoupení od smlouvy učinit vůči prodávajícímu písemně na adrese sídla prodávajícího Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 444, Proseč, nebo na emailové adrese reklamace@ergotep.cz. Kupujícímu se doporučuje v odstoupení od smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Pro odstoupení od smlouvy je možno využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP, a zároveň jej můžete stáhnout zde.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 6.1. těchto VOP, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vše, co mu bylo plněno. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží opotřebováno kupujícím nejednajícím v dobré víře či kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou újmu prokázat.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 6.1. těchto VOP, nese náklady na navrácení zboží.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 6.1. těchto VOP, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Pokud kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží jako odměnu i další zboží za zvýhodněnou cenu (případně symbolickou cenu či jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. těchto VOP i zboží dodaného za zvýhodněnou cenu. Kupující je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy.

VII. Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění.
 2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Kupující je povinen případnou vadu zboží oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz čl. 7.5. níže).
  2. Ustanovení čl. 7.4.1. se nepoužije:
   1. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
   2. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   3. vyplývá-li to z povahy věci (zboží).
  3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.
  4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.4.1., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Pro odstoupení od smlouvy je možno využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP, a zároveň jej můžete stáhnout zde.
  5. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku: a) použití zboží v rozporu s návodem k použití, b) nesprávné montáže či demontáže zboží, c) neautorizované opravy či změny prováděné na zboží, d) úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží).
  8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
  9. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající ihned, ve složitých případech do tří (3) dnů po přijetí reklamace v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i způsob provedení opravy a dobu jejího trvání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl. Náklady spojené s přepravou zboží k reklamaci hradí v případě uznané reklamace prodávající, maximálně však do výše částky rovnající se nejnižší částce za přepravu, kterou prodávající nabízí. Ke dni účinnosti VOP to činí 115 Kč. Kupující může využít bezplatné služby vrácení zboží, kterou poskytuje prodávající.
  1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
  2. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
  3. Záruční doba činí 24 měsíců a běží od odevzdání zboží kupujícímu.
  4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 3. Práva z vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího:
  1. poštou na adrese sídla prodávajícího Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 44, Proseč, nebo
  2. emailem na adrese reklamace@ergotep.cz.
 4. Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (nejlépe doložením dokladu o vlastnictví zboží - např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací. Zboží je možno prodávajícímu zaslat prostřednictvím bezplatného svozu zásilky na adrese www.dpd.cz/ergotep.
 5. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je pro námi nabízené zboží/služby věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz, přičemž platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 8. Uplatnění Okamžité výměny
  1. Prodávající definuje závadu zboží, při níž lze uplatnit Okamžitou výměnu zboží jako závadu výrobku, pokud byl používán v souladu s návodem k použití, jinou obdobnou dokumentací výrobce k výrobku nebo způsobem, který odpovídá normálnímu používání produktu.
  2. Okamžitá výměna se nevztahuje na:
   1.     opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním,
   2.     mechanické poškození,
   3.     poškození elektrickým přepětím, neodbornou instalací, zanedbáním péče o zboží,
   4.     používání produktu v podmínkách, které neodpovídají svou teplotu, vlhkost, chemické vlivy, které jsou přímo určeny prodejcem nebo výrobcem,
   5.     zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s obecnými zásadami,
   6.     zboží, které bylo upravováno zákazníkem (ohýbání, broušení, nátěr atd.), v případě, že vznikla vada v důsledku tohoto řízení,
   7.     zboží bylo poškozeno přírodními živly, vnějšími příčinami nebo vyšší mocí, (např. náraz, jiný mechanický či tepelný vliv),
   8.     neodbornou manipulaci zákazníka nebo třetí osoby s výrobkem nebo neoprávněným zásahem do výrobku
   9.     snížení kapacity baterie po její životnosti způsobené používáním výrobku
   10.     vniknutí tekutiny do výrobku apod.
  3. Na uplatnění služby Okamžitá výměna je kupující povinen s reklamovaným zbožím doručit kopii faktury, účtenky či jiného dokladu prokazujícího zakoupení předmětného vadného výrobku v oficiálním eshopu společnosti Freudenberg s.r.o. pro značku Vileda, tedy www.vileda.cz , který obsahuje službu Okamžitá výměna. Dále je kupující povinen doložit fotodokumentaci vady výrobku, která je důvodem reklamace. Veškeré zmiňované podklady pro reklamaci je povinen doložit elektronicky na reklamační email reklamace@ergotep.cz.
  4. Na základě oprávněného uplatnění služby Okamžitá výměna zákazníkům bude zákazníkovi poskytnuto jedno z následujících:
   1.     Zákazník obdrží shodný výrobek za předpokladu, že se shodný výrobek bude nacházet skladem společnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o.
   2.     V případě, že shodný výrobek nebude nacházet skladem společnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., zákazník obdrží produkt s lepšími parametry. 
  5. Výměnou výrobku bude nárok na uplatnění služby Okamžitá výměna spotřebován. V případě zájmu o využití služby Okamžitá výměna k vyměněného výrobku je třeba si službu znovu dokoupit při výměně výrobku.

VIII. Informační povinnost dle zákona o evidenci tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující uděluje odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce (dále jen „osobní údaje“), a to i prostřednictvím zpracovatele, kterým je Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., IČ: 25087967, sídlem Na Královce 4, 10100 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl A, vložka 18564 (dále také jako „zpracovatel“).
  Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám společnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou emailu a SMS zpráv).
  Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 2. ERGOTEP, družstvo invalidů, Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, IČ: 25997815, zapsaná v OR, oddíl Dr, vložka 1084 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové jakožto provozovatel e shopu www.vileda.cz a tedy správce osobních údajů které mu budou zákazníkem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 3. Provozovatel při provozu e-shopu www.vileda.cz zpracovává zejména následující osobní údaje: Jméno, příjmení, dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookie.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě právního základu plnění smluvní povinnosti provozovatele vůči zákazníkům, a dále na základě právního základu hájení oprávněných zájmů provozovatele.
 5. Příjemci osobních údajů mohou být:
  1. přepravní služba při doručování objednaného zboží;
  2. orgány veřejné moci, pokud to zákon stanoví;
  3. poskytovatelé externích služeb, zejména daňového a právního poradenství;
  4. provozovatelé vybraných nástrojů přímého marketingu.
 6. Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje nezbytně nutné k naplnění účelů jejich zpracovávání, tedy pro splnění svých smluvních povinností (zejm. dodání zboží) a hájení svých oprávněných zájmů včetně přímého marketingu.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvních povinností, a ochraně oprávněných zájmů a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
 8. Zákazník má ve vztahu ke svým osobním údajům zejména následující práva:
 9. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit. Toto právo lze realizovat zejména prostřednictvím zákaznického účtu na webu e-shopu www.vileda.cz.
 10. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá.
 11. Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.
 12. Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 13. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 14. V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

X. Novela zákona o ochraně spotřebitele

 1. Dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele, jehož novela vstoupila v účinnost dne 1.2.2016, je provozovatel povinen jasným a srozumitelným způsobem informovat o subjektu mimosoudního řešení sporů, který je věcně příslušný. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro nabízené zboží/služby je věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.
 2. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.
 3. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.
 4. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) OZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 5. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím včetně těchto VOP je uzavřena v českém jazyce.
 6. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý objednávkový formulář/smlouva. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.
 7. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 13.1.2023

Není-li uvedeno jinak, jsou hodnoty cen brány s DPH v platné výši.


 
a brand of FREUDENBERG