VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY A PLATBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY A PLATBY

(1.3.2024)
 
1.    Rozsah působnosti

1.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dál jen „občanský zákoník“) a použijí se na všechny smluvní vztahy společnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., IČO: 25087967, se sídlem Na Královce 31/4, Vršovice, 101 00 Praha 10 (dále jen „my“, „nás“), se subjekty, které nejsou spotřebiteli (dále jen „zákazník“) při nabídkách, smlouvách, dodávkách a dalších službách včetně souvisejících doplňkových služeb (dále společně jen „dodávky“, v případě dodávky hmotné věci také „zboží“). Tyto VOP platí jako rámcová smlouva i pro všechny budoucí obchodní vztahy se zákazníkem včetně dodávek zákazníkovi, i když nejsou znovu výslovně sjednány. Jakékoli rozpory, protichůdné anebo doplňující obchodní podmínky našeho zákazníka platí pouze v případě našeho výslovného písemného potvrzení. Ani v případě bezpodmínečného provedení dodávky, jakož i v případě naší účasti na elektronických platformách nebo jiných elektronických/automatizovaných postupech zákazníka a s tím spojeným zaškrtáváním výběrových polí, která mají být ze systémových důvodů na těchto platformách aktivována, se nejedná o právně závazné přijetí obchodních podmínek nebo jiných všeobecných obchodních podmínek zákazníka.

1.2    Právně relevantní prohlášení a oznámení, která má zákazník vůči nám v souvislosti s dodávkami právo učinit (např. stanovení lhůt, oznámení vad, odstoupení od smlouvy nebo požadavek na slevu), musí být učiněna písemně (tj. ve smyslu těchto VOP v písemné nebo textové podobě, např. e-mailem, dopisem, faxem). Není tím dotčeno naše právo požadovat případné další důkazy, zejména v případě pochybností o oprávnění prohlašovatele. 

1.3    Odkazy na platná zákonná ustanovení mají pouze upřesňující význam. I bez takového upřesnění se proto použijí zákonná ustanovení, pokud nejsou v těchto VOP přímo změněna nebo výslovně vyloučena.

1.4    Jednotlivé dohody uzavřené se zákazníkem v individuálních případech (včetně vedlejších dohod, dodatků a změn) mají v vždy přednost před těmito VOP. Veškeré takovéto dohody musejí být sepsány písemně.

1.5    Neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

2.    Uzavření smlouvy, dokumenty, vlastnické právo, nástroje

2.1    Naše nabídky se mohou měnit a nejsou závazné, zejména si vyhrazujeme právo na změnu produktů, cen a dalších podmínek. Smlouva je uzavřena teprve tehdy, když přijmeme objednávku zákazníka. Termín, druh a rozsah našich dodávek se řídí výhradně naším písemným potvrzením objednávky. Za písemné potvrzení objednávky se považují také faktury nebo jiné dokumenty námi označené jako závazné. V případě celkových nabídek platí ceny v nich uvedené pouze pro soubor všech položek obsažené v nabídce v okamžiku podání objednávky. Pokud je objednávka podána pouze na část celkové nabídky, je třeba si ceny vyžádat znovu. Pokud objednávku písemně nepotvrdíme, je smlouva uzavřena nejpozději při realizaci objednávky za platnosti našich VOP. Rádi bychom upozornili, že naši zaměstnanci nebo zástupci pověření zajišťováním dodávek nejsou oprávněni uzavírat ústní vedlejší dohody nebo poskytovat ústní ujištění, která jdou nad rámec obsahu již uzavřených dohod. Proto taková telefonická nebo ústní prohlášení našich zaměstnanců a zástupců vyžadují naše výslovné písemné potvrzení, aby byla právně účinná.

2.2    Vyhrazujeme si vlastnické právo a autorská práva k cenovým nabídkám, konceptům, návrhům, předlohám, výkresům a dalším dokumentům; tyto dokumenty nelze měnit a mohou být zpřístupněny třetím stranám pouze s naším souhlasem. Tyto dokumenty musí být na vyžádání kdykoli a za všech okolností vráceny, pokud u nás objednávka není provedena. 

2.3    Jsme výhradním vlastníkem všech práv duševního vlastnictví včetně majetkových práv, která vznikla v průběhu obchodního vztahu s námi v souvislosti s dodávkami, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

2.4    Pokud má být dodáno zboží podle výkresů, modelů, vzorků nebo jiných dokumentů poskytnutých zákazníkem, zákazník odpovídá za to, že: (i) nebudou narušena vlastnická práva třetích stran a (ii) výrobky na jejich základě budou v souladu s platnými právními předpisy, zejména s předpisy týkajícími se bezpečnosti výrobků. Pokud nám třetí strany zakážou zejména výrobu a dodávání takových předmětů s odvoláním na autorská práva, jsme oprávněni - aniž bychom byli povinni zkoumat právní stav - ukončit v tomto ohledu jakoukoli další činnost a požadovat od zákazníka náhradu škody v souladu se zákonnými ustanoveními (viz také čl. 8.3 těchto VOP). Zákazník se rovněž zavazuje, že nám v rozsahu své odpovědnosti neprodleně a v plné výši nahradí veškeré škody a výdaje, včetně těch, které nám vzniknout v souvislosti s uplatněním jakýchkoli nároků třetími osobami vůči nám v souvislosti s jím poskytnutými specifikacemi, projektovými zadáními nebo dokumenty, které nám byly poskytnuty ze strany zákazníka.

2.5    Jsme oprávněni obstarat materiál pro celou zakázku a okamžitě vyrobit celou zakázku. Na případné požadavky zákazníka na změnu proto již nelze brát zřetel po zadání objednávky, pokud to nebylo výslovně dohodnuto.

2.6    Pokud je to nutné z důvodů souvisejících s výrobou nebo plánováním, jsme oprávněni dodat zákazníkovi nadbytečné nebo malé množství, pokud to pro zákazníka není nevhodné.

3.    Specifikace

3.1    Požadavky na předmět dodávky jsou určeny dohodnutými charakteristikami (např. specifikace, označení a další informace). Záruka za jakost (dle § 2113 a násl. občanského zákoníku) a práva z vadného plnění (dle § 2099 a násl. občanského zákoníku) ve vztahu k parametrům, jako je určitý účel nebo určitá vhodnost, doba používání, trvanlivost, funkčnost, kompatibilitu, jiné subjektivní nebo objektivní požadavky nebo shodu se vzorky nebo předlohami se poskytují pouze tehdy, pokud to bylo výslovně písemně dohodnuto; ve všech ostatních ohledech odpovídá za riziko vhodnost a způsob používání výhradně zákazník. Vyhrazujeme si právo realizovat drobné, zákonem požadované nebo technicky, zejména metrologicky, nevyhnutelné odchylky od fyzikálních a chemických veličin včetně barev, receptur, chemického složení, postupů a použití surovin, pokud to není pro zákazníka nepřiměřené. To platí i pro jiné nepodstatné odchylky od sjednaných požadavků nebo zhoršení použitelnosti. 
3.2    Pokud zákazník poskytl návrh, informace, údaje, specifikace, postupy a techniky nebo pokud předmět dodávky obsahuje součásti nebo komponenty vybraných nebo poskytnutých zákazníkem, nepřebíráme žádnou odpovědnost za vady, které z toho vyplývají. Zásadně platí, že zákazník nese výhradní odpovědnost v souvislosti s užíváním předmětu dodávky, jakož i za všechny požadavky na shodu týkající se konečného výrobku zákazníka, zejména za certifikaci CE.
3.3    Informace o předmětu dodávky (např. v katalozích, informacích o produktech, elektronických materiálech nebo na etiketách) vycházejí z našich obecných zkušeností a znalostí a představují pouze orientační hodnoty nebo označení, ale nikoliv záruky. Jak tyto specifikace výrobku, tak výslovně sjednané výkonnostní charakteristiky nebo účely použití nezbavují zákazníka povinnosti vyzkoušet vhodnost zboží pro zamýšlené použití a přijmout příslušná opatření v souvislosti s náležitou péčí při skladování.
3.4    Informace o kvalitě, trvanlivosti a možnostech použití našeho zboží neobsahují žádné záruky, pokud není výslovně písemně uvedeno jinak.

4     Dodání a dodací lhůta

4.1    Náklady a nebezpečí v souvislosti s jakýmikoli zásilkami nese zákazníka bez ohledu na místo přepravy. Pokud je zákazníkem požadován určitý způsob přepravy, hradí zákazník i dodatečné náklady s tím související. Dodací lhůty jsou (v případě, že byl se zákazníkem dohodnut termín dodání) pouze orientační a nezávazné, pokud nebyl termín dodání výslovně sjednán jako pevný, tj. pokud nebylo písemně stanoveno, že zákazník po uplynutí dodací lhůty již nemá o dodávku zájem. Dodací lhůta je dodržena včasným oznámením o připravenosti k odeslání nebo vyzvednutí. Dodací lhůta pro dodávky zboží nezačne běžet, dokud zákazník řádně nesplní své příslušné povinnosti nebo závazky, jako je poskytnutí technických údajů a dokumentů, uvolnění komponentů podle dohodnutých postupů pro první odběr vzorků, schválení a případně úhrada dohodnuté zálohy nebo předání záruky za platbu, bylo-li dohodnuto.

4.2    Jsme oprávněni provádět částečné dodávky, pokud to není pro zákazníka nepřiměřené. V případě malých objednávek, tj. objednávek na množství, které neodpovídá alespoň jedné obalové jednotce, si vyhrazujeme právo účtovat cenu příslušné obalové jednotky jako minimální množství nebo minimální paušální částku.

4.3    Pokud nebudeme schopni dodržet závazné dodací lhůty z důvodů, za které neneseme odpovědnost (nedostupnost služby), budeme zákazníka neprodleně informovat a zároveň mu sdělíme předpokládanou novou dodací lhůtu. Pokud služba nebude dostupná ani v nové dodací lhůtě, jsme oprávněni od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit; zákazníkovi neprodleně vrátíme veškeré již zaplacené plnění. Případem nedostupnosti služby v tomto smyslu je zejména opožděná dodávka ze strany našeho dodavatele, pokud jsme uskutečnili odpovídající krycí obchod v rozsahu obvyklém v daném odvětví, nejsme odpovědni ani my, ani náš dodavatel a nepřevzali jsme v jednotlivých případech žádné zvláštní riziko spojené s obstaráváním; naše odpovědnost podle čl. 8 těchto VOP tím není dotčena. 

4.4    Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení nebo srovnatelného řízení podle cizího práva, vznik platebních potíží nebo zjištění významného zhoršení finanční situace zákazníka nás opravňují k pozastavení dodávek ve stávajícím rozsahu a k odmítnutí plnění stávajících smluv, pokud zákazník neposkytne plnění předem nebo na naši žádost neposkytne odpovídající zajištění.

4.5    Nárok na náhradu škody z důvodu prodlení nebo neplnění nebo právo na odstoupení od smlouvy předpokládá, že nám zákazník stanovil přiměřenou dodatečnou lhůtu a ta marně uplynula, ledaže by stanovení lhůty bylo bez právního významu.

4.6    Pokud je zákazník v prodlení s platbou nebo převzetím nebo zaviněně poruší jiné primární nebo sekundární povinnosti (např. neposkytne potřebnou součinnost), jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která nám v této souvislosti vznikla, včetně případných dodatečných nákladů (např. nákladů na skladování). Vyhrazujeme si právo uplatnit další nároky. Pokud je zákazník v prodlení s převzetím zboží nebo v prodlení a platbou, přechází nebezpečí škody na zákazníka.

4.7    Nebezpečí škody přechází na zákazníka nejpozději při předání zboží. V případě prodeje dodáním do jiného místa, než je místo plnění (viz čl. 5.2 těchto VOP), však nebezpečí škody přechází na zákazníka okamžikem předání zboží spediční firmě, dopravci nebo jiné osobě či instituci určené k provedení přepravy. To platí bez ohledu na dohodnuté místo dodání zboží a bez ohledu na to, kdo nese náklady na přepravu. Pokud bylo u dodávek dohodnuto převzetí, je toto rozhodující pro okamžik přechodu nebezpečí škody. Ve všech ostatních ohledech se zákonná ustanovení občanského zákoníku použijí přiměřeně i na dohodnutou akceptaci. 

4.8    Není-li výslovně stanoveno jinak, jakýkoliv odkaz na podmínky INCOTERMS je považován za odkaz na podmínky INCOTERMS 2020 vydané Mezinárodní obchodní komorou (ICC).

4.9    Není-li se zákazníkem dohodnuto jinak, jsou naše celní informace omezeny na nepreferenční původ podle čl. 59 a násl. celního kodexu Evropské unie nařízení (EU) č. 952/2013. 

5.     Zajištění

5.1    Vlastnické právo ke zboží prodanému zákazníkovi (dále jen "zboží s výhradou vlastnického práva") přechází na zákazníka až okamžikem úplného zaplacení všech našich současných i budoucích pohledávek, včetně podmíněných a vedlejších, vůči zákazníkovi (tj. zejména zaplacení kupní ceny), které vznikly v souvislosti s dodávkami a vymáháním pohledávek (dále jen "zajištěné pohledávky"). Pokud je vyžadován zápis výhrady vlastnického práva do veřejného rejstříku nebo účinnost výhrady vlastnického práva vyžaduje součinnost zákazníka jiným způsobem, zavazuje se zákazník poskytnout potřebnou součinnost na vlastní náklady.

5.2    Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnického práva s péčí řádného hospodáře a je povinen je na vlastní náklady přiměřeně pojistit proti požáru, vloupání, krádeži a dalším obvyklým rizikům. Pokud je třeba provést údržbu a revizi, je zákazník povinen ji provést včas a na vlastní náklady. Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, nesmí být zastaveno třetím osobám nebo poskytnuto jako zástava před úplným uspokojením zajištěných pohledávek. Zákazník nás musí neprodleně písemně informovat, pokud a v jakém rozsahu mají ke zboží s výhradou vlastnického práva přístup třetí osoby (např. zabavení).

5.3    V případě jednání zákazníka, které je v rozporu se smlouvou, zejména v případě nezaplacení splatné kupní ceny, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a/nebo požadovat vydání zboží na základě výhrady vlastnického práva. Výzva k vrácení zboží nemusí zahrnovat současně odstoupení od smlouvy; naopak jsme oprávněni požadovat pouze vrácení zboží a vyhradit si právo na odstoupení od smlouvy. Pokud zákazník nezaplatí splatnou kupní cenu, můžeme tato práva uplatnit pouze tehdy, pokud jsme zákazníkovi předem stanovili přiměřenou lhůtu k zaplacení nebo taková lhůta podle zákonných ustanovení není potřebná.

5.4    Až do odvolání (viz níže pod písmenem c)) je zákazník oprávněn prodávat a/nebo zpracovávat či míchat zboží s výhradou vlastnického práva v rámci své obvyklé obchodní činnosti. Použije-li zákazník zboží s výhradou vlastnického práva při plnění smluv o dílů nebo o poskytování služeb, považuje se toto za prodej zboží. V těchto případech se společně s všeobecně platnými zásadami uplatní rovněž následující ustanovení:

a)    Výhrada vlastnického práva se vztahuje na výrobky vzniklé zpracováním, smícháním nebo spojením zboží s výhradou vlastnického práva v celkové hodnotě, přičemž jsme považováni za výrobce. Pokud v případě zpracování, smíchání nebo kombinace se zbožím třetích osob jejich vlastnické právo trvá, nabýváme spoluvlastnické právo v poměru k fakturovaným hodnotám zpracovaného, smíšeného nebo spojeného zboží. Ve všech ostatních ohledech platí pro nový výrobek totéž, co pro zboží s výhradou vlastnického práva.

b)    Zákazník na nás tímto postupuje jako zajištění pohledávky vůči třetím osobám vyplývající z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnického práva nebo výrobku z něj vyrobeného ve výši našeho případného spoluvlastnického podílu podle výše uvedeného písmene a). Toto postoupení přijímáme. Povinnosti zákazníka uvedené v čl. 5.2 těchto VOP se přiměřeně vztahují i na postoupené pohledávky.

c)    K vymáhání pohledávky je kromě nás oprávněn i zákazník. Zavazujeme se, že zákazníkovi neodejmeme oprávnění k dalšímu prodeji a zinkasování platby, dokud zákazník (i) nebude zcela nebo zčásti v prodlení s celkovým nebo částečným plněním platebních povinností vůči nám, (ii) nebude v platebních potížích z důvodu výrazného zhoršení své finanční situace nebo v této souvislosti nedojde ke změně ve vlastnictví společnosti zákazníka, (iii) bude řádně plnit své další smluvní povinnosti, které má jinak vůči nám. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen na naši první písemnou výzvu informovat nás o postoupených pohledávkách a poskytnout nám veškeré potřebné dokumenty a oznámit dlužníkům postoupení.

5.5.    Pokud tržní hodnota poskytnutého zajištění převyšuje nominální hodnotu našich pohledávek za zákazníkem o více než 10 %, uvolníme na žádost zákazníka zajištění podle našeho výběru.

6.    Ceny a platby

6.1    Naše ceny jsou uvedeny v eurech nebo českých korunách a platí pro dodání FCA INCOTERMS 2020 (dohodnuté místo dodání), které je zároveň místem plnění (i pro případné následné plnění), plus zákonem stanovená DPH a veškeré vzniklé náklady na dopravu a balení. V případě přípustných dílčích dodávek může být každá dodávka fakturována samostatně. Pokud nebyly při uzavření smlouvy sjednány žádné ceny, platí naše ceny platné v den uzavření smlouvy (viz čl. 2.1 těchto VOP). Speciální balení je účtováno za nákladové ceny.

6.2    Nepředvídatelné a nezanedbatelné změny nákladů na zajištění dodávek, jako jsou náklady na suroviny, mzdy a energie, nás opravňují k odpovídajícím mimořádným úpravám cen. Změněná cena bude zákazníkovi oznámena písemně. Současně zákazníka výslovně informujeme, že příslušná změna se stává součástí příslušné smlouvy, pokud zákazník ve lhůtě dvou týdnů od oznámení změny nevznese písemně námitky. Pokud zákazník vznese námitku, má každá strana právo smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou deseti pracovních dnů. Úprava ceny podle výše uvedeného ustanovení není možná, pokud dojde ke zvýšení ceny za dodávky, které mají být dodány nebo poskytnuty do čtyř měsíců od uzavření smlouvy. 

6.3    Naše daňové doklady jsou splatné do 30 dnů a musí být uhrazeny bez jakýchkoliv srážek či zápočtů. Odpočet slevy je přípustný pouze na základě zvláštní písemné dohody. Vyhrazujeme si právo zasílat faktury elektronicky.

6.4    Nejsme povinni přijímat směnky, šeky ani jiné platební přísliby, vždy je však přijímáme s účinkem zaplacení.

6.5    Za datum přijetí platby se považuje datum, kdy jsme částku obdrželi nebo kdy byla připsána na náš bankovní účet. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, jsme oprávněni účtovat úrok z prodlení v zákonné výši (v případě peněžitých pohledávek základní úroková sazba zvýšená o 8 procentních bodů) po dobu prodlení. Tím není omezeno právo uplatňovat další nároky včetně nároku na náhradu škody nebo práva domáhat se nároku soudní cestou.

6.6    Kromě toho můžeme v případě prodlení zákazníka s platbou podle našeho uvážení požadovat zaplacení zbývajících splátek kupní ceny nebo jiných pohledávek vůči zákazníkovi a podmínit další dodávky z této smlouvy nebo z jiných smluv předcházejícím poskytnutím jistoty nebo platby současně s dodávkou.

6.7    Ze zálohových plateb nebo plateb na účet neplatíme úroky.

6.8    Zákazník je oprávněn započíst (včetně snížení faktury) nebo zadržet platby pouze v případě, že jeho protipohledávka je nesporná nebo byla přiznaná. Čl. 7.4 těchto VOP tím není dotčen.

6.9    Zákazník nám na požádání poskytne daňové doklady (včetně potvrzení o přijetí), které považujeme za nezbytné v souladu s platnými zákonnými ustanoveními k prokázání osvobození od DPH u přeshraničních dodávek zboží. Zákazník nás neprodleně informuje o neplatnosti a změně svého identifikačního čísla pro DPH.

6.10    V případě fakturace prostřednictvím dobropisu podle zákona o dani z přidané hodnoty je zákazník povinen dodržovat pravidla fakturace podle zákona o dani z přidané hodnoty. Neodpovídáme za škody vzniklé v důsledku použití postupu vystavení dobropisu, např. vrácení daně na vstupu a zaplacení úroků zákazníkem jeho finančnímu úřadu.

7.     Nároky z vadného plnění

7.1    Na práva zákazníka z vad zboží se uplatní zákonná ustanovení občanského zákoníku, zejména v případě odchylek od popisu služby podle čl. 4 VOP, není-li dále stanoveno jinak. Ve všech případech konečného dodání nezpracovaného zboží spotřebiteli se uplatní ustanovené příslušných právních předpisů.

7.2    Zákazník může uplatnit práva z vadného plnění za předpokladu, že zákazník řádně splnil své povinnosti prohlédnout zboží a oznámit vady v souladu s občanským zákoníkem, tj. že dodané zboží má být bezodkladně prohlédnuto a že nám mají být bezodkladně oznámeny vady nebo, pokud se vada projeví později v průběhu běžného obchodního styku, že nám bude taková vada oznámena bezodkladně po jejím zjištění, zejména - pokud je to možné a vhodné vzhledem k povaze věci - před dalším zpracováním nebo instalací zboží.

7.3    Pokud je dodané zboží vadné, můžeme si nejprve vybrat, zda poskytneme dodatečné plnění odstraněním vady (oprava) nebo dodáním věci bez vady (náhradní dodávka). Naše právo odmítnout dodatečné plnění podle zákonných podmínek zůstává nedotčeno. Zákazník může dodatečné plnění odmítnout, pokud je to pro něj nepřiměřené.

7.4    Jsme oprávněni učinit následnou dodávku v závislosti na tom, zda zákazník uhradí dlužnou cenu. V případě existence vad má zákazník právo uplatnit zadržovací právo pouze tehdy, pokud je toto právo přiměřené vadám a jeho protipohledávka se zakládá na stejném smluvním vztahu.

7.5    Zákazník nám musí poskytnout potřebný čas a možnost přezkoumat oznámené vady tak, že nám odmítnuté zboží odevzdá nebo zpřístupní pro účely kontroly. V případě náhradní dodávky nám zákazník musí vadné zboží vrátit v souladu se zákonnými ustanoveními. Dodatečné plnění nezahrnuje odstranění vadného zboží nebo jeho opětovnou instalaci, pokud jsme původně nebyli povinni jej instalovat.

7.6    Právo na odstoupení od smlouvy nebo nárok na slevu je dáno pouze v případě, že vadu nelze odstranit v přiměřené lhůtě, kterou stanoví zákazník, dodatečné plnění je spojeno s neúměrnými náklady, je nepřiměřené nebo se považuje za neúspěšné z jiných důvodů. V případě nepodstatného porušení smlouvy však zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.7    Pokud se požadavek zákazníka na odstranění vady ukáže jako neoprávněný, můžeme po zákazníkovi požadovat úhradu nákladů s tím spojených (zejména nákladů na prohlídku a dopravu), ledaže zákazník nedostatek vady nepoznal.

7.8    Nároky z vad nevznikají zejména v případech popsaných v čl. 3.1 a 3.2 těchto VOP, v případě běžného opotřebení nebo pokud je vada způsobena nedodržením návodu k obsluze, údržbě, montáži nebo instalaci, nevhodným nebo nesprávným používáním nebo skladováním ze strany zákazníka nebo zásahy třetích osob.

7.9    Náhradu škody a náhradu nákladů lze požadovat pouze v souladu s čl. 8 těchto VOP a jinak jsou vyloučeny.

7. 10    Uplatnění Okamžité výměny

 • Prodávající definuje závadu zboží, při níž lze uplatnit Okamžitou výměnu zboží jako závadu výrobku, pokud byl používán v souladu s návodem k použití, jinou obdobnou dokumentací výrobce k výrobku nebo způsobem, který odpovídá normálnímu používání produktu.

 • Okamžitá výměna se nevztahuje na:

  • opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním,

  • mechanické poškození,

  • poškození elektrickým přepětím, neodbornou instalací, zanedbáním péče o zboží,

  • používání produktu v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, vlhkostí, chemickými vlivy, které jsou přímo určeny prodejcem nebo výrobcem

  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s obecnými zásadami,

  • zboží, které bylo upraveno zákazníkem (ohýbání, broušení, nátěr atd.), v případě, že vznikla vada v důsledku této úpravy

  • zboží bylo poškozeno přírodními živly, vnějšími příčinami nebo vyšší mocí, (např. náraz, jiný mechanický či tepelný vliv),

  • neodbornou manipulaci zákazníka nebo třetí osoby s výrobkem nebo neoprávněným zásahem do výrobku

  • snížení kapacity baterie po její životnosti způsobené používáním výrobku

  • vniknutí tekutiny do výrobku apod.

 • Na uplatnění služby Okamžitá výměna je kupující povinen s reklamovaným zbožím doručit kopii faktury, účtenky či jiného dokladu prokazujícího zakoupení předmětného vadného výrobku v oficiálním e-shopu společnosti Freudenberg s.r.o. pro značku Vileda, tedy www.vileda.cz ,  který obsahuje službu Okamžitá výměna. Dále je kupující povinen doložit fotodokumentaci vady výrobku, která je důvodem reklamace. Veškeré zmiňované podklady pro reklamaci je povinen doložit elektronicky na reklamační email reklamace@ergotep.cz.

 • Na základě oprávněného uplatnění služby Okamžitá výměna zákazníkům bude zákazníkovi poskytnuto jedno z následujících řešení:
      1. Zákazník obdrží shodný výrobek za předpokladu, že se shodný výrobek bude nacházet skladem ve společnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o.
      2. V případě, že se shodný výrobek nebude nacházet skladem ve společnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., zákazník obdrží produkt s lepšími parametry.

 • Výměnou výrobku bude nárok na uplatnění služby Okamžitá výměna spotřebován. V případě zájmu o využití služby Okamžitá výměna k vyměněnému výrobku je třeba si službu znovu dokoupit při výměně výrobku.

7.11    U zboží, které nedodáme jako nové zboží podle smlouvy, nemá zákazník nárok na výše uvedené nároky.

8.    Odpovědnost za škodu a promlčení

8.1    Odpovídáme bez omezení za škodu, pokud jsme se my, naši právní zástupci nebo zprostředkovatelé dopustili úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti. Totéž platí, pokud podvodně zatajíme vadu nebo v rozsahu námi převzaté záruky. Omezení odpovědnosti neplatí ani v případě odpovědnosti podle kogentních zákonných ustanovení.

8.2    V případě škody vzniklé v důsledku újmy na životě či zdraví nebo porušení smluvních povinností (hlavní povinnosti) odpovídáme také za nedbalost. Smluvní povinnost je zásadní, pokud její splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a zákazník se na její splnění pravidelně spoléhá a může se na ni spolehnout. V případě podstatného porušení smlouvy je však naše odpovědnost omezena na předvídatelnou průměrnou škodu typickou pro daný druh porušení povinnosti. Ve všech ostatních ohledech a s výhradou případů uvedených v čl. 8.1 těchto VOP je naše odpovědnost nedbalostní porušení povinností vyloučena. Výše uvedené pravidlo se vztahuje i na porušení povinností našimi zaměstnanci a zprostředkovateli.

8.3    Za porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s prodejem nebo používáním předmětu dodávky podle výše uvedených ustanovení tohoto čl. 8 těchto VOP odpovídáme, pokud jsou tato práva duševního vlastnictví porušena při používání předmětu dodávky v souladu se smlouvou, která byla se zákazníkem uzavřena. To neplatí, pokud jsme předmět dodávky vyrobili podle návrhů, výkresů, modelů nebo jiných popisů či informací poskytnutých zákazníkem, zákazník nám poskytl nebo vybral součásti, díly nebo komponenty a my jsme nevěděli a nemuseli vědět, že tím budou porušena práva duševního vlastnictví třetích osob. Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o jakémkoli možném nebo údajném porušení práv duševního vlastnictví, o kterém se dozví.

8.4    V případě nároků z vad dodaného zboží podle čl. 7 těchto VOP je zákazník povinen nám vady oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho roku od předání nebo od oznámení o připravenosti k vyzvednutí, má-li si zákazník předmět dodávky vyzvednout. Jednoroční promlčecí lhůta se vztahuje také na smluvní a mimosmluvní nároky zákazníka na náhradu škody související s nároky z vady zboží. V každém případě zůstávají zákonné promlčecí lhůty pro nároky zákazníka na náhradu škody podle čl. 8.1 a 8.2 těchto VOP výše uvedeným nedotčeny v rozsahu tam uvedeném.

8.5    Zákazník má právo vůči nám uplatnit nárok na regres pouze v případě, že se svým zákazníkem neuzavřel žádné dohody, které by šly nad rámec zákonných nároků z vad a norem odpovědnosti za škodu. Není-li písemně dohodnuto jinak, platí pro rozsah případného regresního nároku zákazníka vůči nám přiměřeně čl. 7 a 8 těchto VOP.

9.    Mlčenlivost

9.1    Zákazník je povinen přijmout přiměřená opatření k zachování důvěrnosti všech poznatků a informací technické a obchodní povahy, které od nás obdrží v průběhu obchodního vztahu - bez ohledu na formu (písemnou, ústní, elektronickou atd.).- v jakékoliv formě (písemné, ústní, elektronické atd.) nebo které mu byly zpřístupněny, zejména receptury, výkresy, modely, nástroje, technické záznamy, technologické postupy, prezentace, software a jiné technické a obchodní know-how, jakož i výsledky práce dosažené v souvislosti s nimi, pokud jsou označeny jako důvěrné nebo pokud jejich důvěrnost vyplývá z okolností zpřístupnění nebo povahy informací (dále společně jen "důvěrné informace"): Zákazník je povinen zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost vůči třetím osobám, a to i po skončení obchodního vztahu, a nepoužívat je, a to ani ve svém podnikání, k účelům, které přesahují konkrétní účel smlouvy uzavřené s námi. Důvěrné informace mohou být dále přímo nebo nepřímo zpřístupněny pouze těm osobám, které se s důvěrnými informacemi musí seznámit v rámci obchodního vztahu a které byly v souladu s ustanoveními tohoto čl. 9 těchto VOP povinny zachovávat mlčenlivost v zákonném rozsahu. Za důvěrné informace v tomto smyslu se nepovažují informace, které (i) byly zákazníkovi známy nebo zřejmé již v době jejich získání nebo se staly zřejmými později bez zavinění zákazníka nebo (ii) byly zákazníkem prokazatelně vyvinuty zcela nezávisle na získání důvěrných informací od nás, (iii) byly získány třetí osobou bez porušení povinnosti mlčenlivosti nebo (iv) pro které existuje úřední nebo soudní povinnost zveřejnění nebo právně závazné právo na zveřejnění.

9.2    Dokumenty obsahující důvěrné informace, zejména výkresy poskytnuté v průběhu spolupráce, zůstávají naším majetkem a musí nám být na požádání vráceny, nejpozději však po ukončení dodavatelského vztahu. Zákazník nesmí realizovat zadržovací právo, pokud jde o dokumenty nebo materiály obsahující tajné informace nebo podklady.

9.3    Poskytnutí důvěrných informací nezakládá pro zákazníka žádná majetková práva, know-how ani autorská práva a nepředstavuje právo přednostního užití ve smyslu platných právních předpisů. Jakýkoli druh licence vyžaduje písemnou smlouvu.

9.4    Dále nesmí být námi předané vzorky výrobků, prototypy atd. analyzovány, rozkládány, upravovány nebo rozebírány z hlediska jejich složení, a to ani námi, ani třetími stranami, pokud to není technicky nezbytně nutné pro realizaci výrobku.

9.5    Smluvně sjednaná ochrana důvěrných informací podle tohoto čl. 9 těchto VOP je nezávislá na platných zákonných ustanoveních o ochraně informací a doplňuje je.

10.    Vyšší moc

10.1    "Vyšší mocí" se rozumí výskyt jakékoli události nebo okolnosti, která brání jedné ze stran ("Postižená strana") v plnění jedné nebo více jejích povinností podle příslušné smlouvy, včetně těchto VOP, pokud Postižená strana prokáže, že (i) tato překážka plnění je mimo její kontrolu, a (ii) taková překážka plnění nemohla být v době uzavření příslušné smlouvy rozumně předvídána a (iii) účinky takové překážky plnění nemohla Postižená strana rozumně odvrátit nebo překonat (přírodní katastrofy, živelné pohromy, přírodní katastrofy apod.) (iv) účinkům takové překážky plnění nemohla Postižená strana rozumně zabránit nebo je překonat (např. přírodní katastrofy, válka, teror, sabotáže, epidemie, vládní opatření, embarga, sankce, stávky a výluky, přerušení provozu, nedostupnost surovin nebo výrobních materiálů). Pro vyloučení pochybností, existence události vyšší moci není vyloučena jen proto, že se přímo týká některého z našich dodavatelů.

10.2    V rozsahu a po dobu trvání vyšší moci je Postižená strana zproštěna svých povinností a jakékoli odpovědnosti v souvislosti s dodávkami (např. z důvodu opožděného plnění) od okamžiku, kdy nastala událost vyšší moci, o čemž je druhá strana informována. V případě výskytu vyšší moci v souvislosti s našimi dodávkami zůstávají dodací podmínky podle čl. 4 těchto VOP nezměněny; nevzniká povinnost organizovat na naše náklady dodatečné přepravy nebo rychlejší dopravní prostředky na naše náklady. To platí i v případě prodeje formou dodání do jiného místa, než je místo plnění, nebo jiných předpisů odchylujících se od čl. 4 těchto VOP.

10.3    Pokud pokračování vyšší moci způsobí, že některá ze stran nebude mít k dispozici to, co mohla důvodně očekávat jako plnění podle příslušné smlouvy, nebo pokud účinky vyšší moci trvají nepřetržitě déle než 120 dní, má kterákoli ze stran právo odstoupit od příslušné smlouvy písemným oznámením druhé straně s účinky výpovědi.

10.4    Pro vyloučení pochybností, ustanovení tohoto článku 10 VOP nevedou k rozšíření důvodů odpovědnosti podle čl. 8 VOP, zejména nezakládají objektivní odpovědnost, ani nebrání dotčené straně, aby se v souvislosti s neplněním dovolávala jiných platných právních nástrojů na svou obranu (např. nemožnost plnění, nepřiměřenost, zmaření účelu smlouvy).

11    Dodržování předpisů a stahování výrobků z oběhu

11.1    S ohledem na stávající obchodní vztahy s námi je zákazník povinen dodržovat předpisy o zahraničním obchodu, zejména platné české, evropské a americké předpisy o kontrole vývozu. S ohledem na existující obchodní vztahy s námi se zákazník dále zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, které se na něj vztahují, jakož i specifikace v compliance kodexech nebo jiných kodexech, které jsme mu oznámili. To zahrnuje zejména zdržení se obchodování s věcmi v souvislosti se zbraněmi hromadného ničení nebo s vojenským použitím, neudržování přímých ani nepřímých obchodních či jiných vazeb s teroristy, teroristickými sdruženími nebo jinými zločineckými či protiústavními organizacemi a zajištění provádění platných embarg prostřednictvím příslušných organizačních opatření, evropských protiteroristických a protizločineckých předpisů platných v rámci dodavatelského vztahu, jakož i příslušných amerických nebo jiných platných předpisů v rámci své obchodní činnosti, zejména prostřednictvím příslušných softwarových systémů. Jakmile zboží opustí naše příslušné prostory, zákazník sám odpovídá za dodržování výše uvedených předpisů a je povinen nás odškodnit za veškeré nároky a náklady - včetně přiměřených odměn právníků a poradců nebo správních poplatků či pokut -, které nám vzniknou v důsledku odpovídajícího porušení právních předpisů ze strany zákazníka, jeho přidružených společností nebo zaměstnanců, zástupců nebo zástupců, pokud za to zákazník není odpovědný.

11.2    Budeme dodržovat ustanovení evropského nařízení o chemických látkách č. 1907/2006 ("REACH"), která se nás přímo dotýkají, a odpovídáme za ně v souladu s čl. 8 těchto VOP. Za negativní důsledky (zejména škody, např. ve formě úředních opatření), které vycházejí z nedostatečných informací ze strany zákazníka, zejména z nesprávných nebo neúplných návodů k použití v rámci dodavatelského řetězce, odpovídá výhradně zákazník. Mimo EU je za dodržování zákonných požadavků na chemické látky odpovědný výhradně zákazník.

11.3    Pokud se kterákoli ze stran důvodně domnívá, že je nutné povinné nebo tiché dobrovolné stažení předmětu dodávek, rozsáhlá dobrovolná výměna dodaných výrobků nebo stažení podstatné části zásob od zákazníka a/nebo zprostředkovatelů nebo jakékoli podobné opatření ("stažení"), strany v dobré víře konzultují postup, který je třeba dodržet. Každá strana určí kontaktní osobu pro komunikaci související se stažením z trhu. Zákazník nesmí bez našeho předchozího souhlasu vydat žádnou tiskovou zprávu ani jiné veřejné oznámení či sdělení veřejnosti v souvislosti se stažením z trhu.

11.4    Zákazník nesmí prodávat, vyvážet nebo zpětně vyvážet, přímo nebo nepřímo, do Ruské federace nebo pro použití v Ruské federaci žádné námi dodané zboží, které spadá do působnosti článku 12g nařízení Rady (EU) č. 833/2014.

12    Místo plnění, soudní příslušnost, rozhodné právo

12.1    Zákazník je oprávněn postoupit své pohledávky vyplývající ze smluvního vztahu s námi pouze s naším předchozím souhlasem.

12.2    Místem plnění pro všechny nároky vyplývající z obchodního vztahu, zejména z našich dodávek, je příslušné místo, odkud je dodávka prováděna.

12.3    Na smluvní vztahy, které se řídí VOP, se aplikuje právní řád České republiky.

12.4    Místně příslušným soudem pro řešení sporů ze smluv, které se řídí VOP, je Obvodní soud pro Prahu 2, případně Městský soud v Praze.


Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o.
IČO: 25087967
se sídlem Na Královce 31/4, Vršovice, 101 00 Praha 10

 

a brand of FREUDENBERG