Prodloužená záruka

Na naše žehlíci prkna a sušáky Vileda.

Na naše kvalitní výrobky (vybraná žehlicí prkna a sušáky na prádlo) poskytujeme tříletou / pětiletou záruku, přičemž na první dva roky se vztahuje zákonná záruka a po uplynutí zákonné záruky vám navíc poskytujeme další rok či tři roky prodloužené obchodní záruky. Podmínky zákonné záruky a prodloužené obchodní záruky se liší, proto prosím věnujte této části pozornost.

Zákonná záruka:

Na naše kvalitní výrobky máte zákonem stanovenou dvouletou záruku, která se vztahuje na vady výrobku. Zákonná záruční doba běží ode dne zakoupení výrobku (den zakoupení výrobku). Pokud byl výrobek zakoupen online, běží zákonná záruční doba ode dne doručení výrobku. Pokud se u výrobku vyskytnou vady v zákonné záruční době, jste jako kupující povinen uplatnit reklamaci bezodkladně v rámci zákonné záruční doby.

V závislosti na specifikách jednotlivých reklamací a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, máte jako kupující v závislosti na charakteru vady výrobku následující práva z vadného plnění:

Právo na dodání nového bezvadného výrobku

Pokud se u výrobku vyskytne vada, máte právo na dodání nového výrobku bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy.

Právo na opravu výrobku

Pokud je výměna výrobku vzhledem k charakteru vady nepřiměřená a odstranění takové vady výrobku opravou by bylo možné provést bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatnou opravu výrobku.

Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud výrobek nelze vyměnit ani opravit, máte právo odstoupit od smlouvy. Od smlouvy můžete odstoupit také tehdy, pokud se objeví vada výrobku opakovaně po jeho opravě, nebo pokud se u výrobku vyskytne více vad naráz.

Právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny výrobku

Pokud neuplatníte jiné nároky z vad (nový výrobek, oprava, odstoupení) či pokud prodávající není schopen napravit vadu výrobku Vámi preferovaným způsobem, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Výše uvedená práva z vadného plnění nemáte, pokud jste před převzetím věci věděl(a), že věc má vadu, anebo pokud jste vadu způsobil(a) Vy.

Pro uplatnění reklamace jste povinen(a) předložit vadný výrobek a doklad o koupi prodejci, u kterého byl výrobek zakoupen.

Prodloužená obchodní záruka:

Nad rámec dvouleté zákonné záruky vám na naše kvalitní výrobky (vybraná žehlicí prkna a sušáky na prádlo) poskytujeme další rok či tří roky obchodní záruky, která se vztahuje na materiální vady výrobku. Tato prodloužená obchodní záruka platí ode dne, kdy končí zákonná záruka (viz výše). Pokud se u výrobku vyskytnou vady v prodloužené obchodní záruční době, jste jako kupující oprávněn uplatnit reklamaci, a to bezodkladně v rámci prodloužené obchodní záruční doby.

Prodlouženou obchodní záruku na vybraný výrobek (seznam produktů níže), který jste zakoupili, Vám poskytuje společnost Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. se sídlem Na Královce 31/4, 101 00 Praha 10, Česká republika.

V závislosti na konkrétním záručním případu v prodloužené obchodní záruce Vám podle našeho uvážení poskytneme buď opravu vadných dílů, nebo výměnu výrobku. Pokud oprava není možná a identický výrobek pro výměnu již není v našem sortimentu k dispozici, obdržíte v rámci možností náhradní výrobek ve stejné hodnotě.

Tato záruka platí po celém světě.

Záruka se neuplatní na:

(1) vady související s používáním nebo jiné vady způsobené přirozeným opotřebením;

(2) poškození způsobené nesprávným používáním nebo manipulací (např. nárazem, otřesem, pádem) a nesprávným skladováním;

(3) poškození v důsledku nedodržení předepsaných montážních a provozních pokynů;

(4) spotřební zboží (konkrétně komponenty, u nichž se předpokládá, že budou během životnosti výrobku vyžadovat pravidelnou výměnu, např. potahy žehlicích prken).

Vrácení kupní ceny v případě reklamace v rámci této prodloužené obchodní záruky není možné. Tato prodloužená obchodní záruka dále neumožňuje uplatnění nároků na náhradu škody.

K uplatnění této prodloužené obchodní záruky je zapotřebí předložit vadný výrobek a doklad o jeho koupi prodejci, u kterého byl výrobek zakoupen.

Touto zárukou nedochází k omezení Vašich zákonných práv, zejména práv z vadného plnění. Ta pro Vás nadále platí.

Seznam produktů s prodlouženou zárukou:

ŽEHLICÍ PRKNA

EAN

Celková záruka

Vileda Neo žehlicí prkno

4023103218864

3 roky

Vileda Neo Plus žehlicí prkno

4023103218918

3 roky

Vileda Star žehlicí prkno

4023103218925

3 roky

Vileda Star Plus žehlicí prkno

4023103218970

3 roky

Vileda Compact žehlicí prkno

4023103118447

3 roky

Vileda Ultra Fresh Plus žehlicí prkno

4023103237957

3 roky

Vileda Park&Go Plus žehlicí prkno

4023103207714

3 roky

Vileda Total Reflect Plus žehlicí prkno

4023103207721

3 roky

Vileda Perfect 2v1 Plus žehlicí prkno

4023103207776

3 roky

VENKOVNÍ SUŠÁKY

EAN

Celková záruka

Vileda Sun-Lift venkovní sušák

4023103228504

3 roky

VNITŘNÍ SUŠÁKY

EAN

Celková záruka

Vileda Magnum sušák na prádlo 24m

4023103217386

3 roky

Vileda Universal sušák na prádlo 18m

4023103140592

3 roky

Vileda Solar sušák na prádlo 20m

4023103201927

3 roky

Vileda Extra sušák na prádlo 20m

4023103201903

3 roky

Vileda King sušák na prádlo 20m

4023103202139

3 roky

Vileda Premium 2in1 sušák na prádlo 18m

4023103202276

3 roky

Vileda Mixer 3 sušák na prádlo 30m

4023103202092

3 roky

Vileda Mixer 4 sušák na prádlo 40m

4023103202030

3 roky

Vileda Surprise sušák na prádlo 20m

4023103202016

3 roky

Vileda Doble sušák na prádlo 22m

4023103202115

3 roky

Vileda Infinity sušák na prádlo 27m

4023103201972

3 roky

Vileda Soft Care sušák na prádlo 21m

4023103234543

5 let

Vileda Infinity FLEX sušák na prádlo 30m

4023103229662

5 let

Vileda Express sušák na prádlo 3m

4023103202290

3 roky

Vileda Sunset sušák na prádlo 10m

4023103201958

3 roky

a brand of FREUDENBERG